Darujte nám svoje 2% z dane.

Čo máte urobiť, aby sa Vaše 2 % dostali k nám?

Ak ste ZAMESTANANEC:

1) požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2022;

2) požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vyhotovil „Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022“.

3) v „Potvrdení o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022“ bude v III. oddiele na riadku 24. uvedená výška dane, z ktorej si vypočítate sumu 2 %, ktorú môžete poukázať nášmu klubu ako prijímateľovi 2%. Táto suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol a nesmie byť nižšia ako 3,00 EUR.

4) vo „Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ v I. oddiele do riadku 12. vpíšete sumu dane z potvrdenia o zaplatení dane a do riadku 13. vpíšete vypočítanú sumu 2%. V II. oddiele uvediete údaje o nás ako prijímateľovi 2%

5) ak do riadku pod II. oddielom vo „Vyhlásení“ vpíšete „x“, dozvieme sa, že ste nám zaslali svoje „percentá“ z Oznámenia Finančnej správy, ktoré dostaneme začiatkom roku 2023;

6) vyplnené „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022“ a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ odovzdajte najneskôr do 27.apríla 2023 trénerom a radi ich miesto Vás doručíme daňovému úradu alebo najneskôr do 30.apríla 2023 doručte daňovému úradu podľa miesta Vášho bydliska.

Posledný termín na podanie daňového priznania fyzických osôb za rok 2022 je 31.03.2023.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

ktorá si daňové priznanie podáva sama, poukázanie 2% z dane vypĺňate priamo v Daňovom priznaní FO, v oddiele XII. Informácie uvedené v predchádzajúcom odseku v bodoch 5) a 6) platia aj pre Vás. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA (firma) 1 – 2%

ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022, ste oprávnený v daňovom priznaní darovať 1% (2%) vybranému prijímateľovi. Stačí, ak v časti  VI. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, vyplníte údaje potrebné pre poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať len 1,0% z dane.

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby za rok 2022 je 31.03.2023.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v predĺženom termíne!

Údaje o prijímateľovi:


Sídlo: Pastierska 3495/37B 90031 Stupava.

IČO: 53519493
Obchodné meno: MI talents, O.Z.
Právna forma: Občianske združenie